About A2PDF

Allows you to export Anki decks to PDF.